Generatorkonferensen | Ida Burén från Intercult svarar på frågor
1052

Ida Burén från Intercult svarar på frågor

Av: Generatorkonferensen i Creative Sweden 2020

Ida_Tryck_1738

Ida Burén är vd på Intercult, en fristående produktionsgrupp, resurscentrum och ett Europa Direkt-kontor. De arbetar med kulturella samarbetsprojekt och driver kulturpolitiska frågor nationellt och i Europa.

 

Vad är Creative Europe och varför satsar EU på de kulturella och kreativa näringarna?

Kreativa Europa är det nya ramprogrammet för den kulturella och kreativa sektorn perioden 2014-2020. Programmet är en sammanslagning av de nuvarande programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. EU har tagit en strategi, EU 2020, för sysselsättning och tillväxt. I denna strategi ligger satsningar på de kulturella och kreativa näringarna som ett budgetområde.

Androulla Vassiliou som är Kommissionär för Education, Culture, Multilingualism and Youth, säger:

”The cultural and creative sectors offer great potential to boost jobs and growth in Europe. EU funding also helps thousands of artists and cultural professionals to reach new audiences. Without this support, it would be difficult or impossible for them to break into new markets.”

Programmet är inte beslutat ännu men enligt den officiella informationen från EU kommer stödet ha följande riktlinjer och innehåll.

Kreativa Europa föreslås av Europeiska kommissionen bestå av följande tre programområden:

 • Kultur − vänder sig till den kulturella och den kreativa sektorn
 • MEDIA − vänder sig till den audiovisuella sektorn
 • Övergripande programområde − vänder sig till samtliga kulturella och kreativa sektorer och inkluderar en finansieringsmöjlighet (lånegaranti) samt stöd till gränsöverskridande politiskt samarbete och innovativa insatser över sektorsgränserna.

Programområdet Kultur som vänder sig till den kulturella och den kreativa sektorn, förväntas innehålla följande stöd:

 • Stöd till samarbetsprojekt 
Kultursamarbete mellan aktörer från olika länder, i dag minst tre
 • Stöd till nätverk 
Verksamhet som utförs av europeiska organ som omfattar nätverk med aktörer från olika länder
 • Stöd till plattformar 
Verksamhet som utförs av organisationer som tillhandahåller en europeisk plattform för att främja och utveckla nya begåvningar och främja cirkulationen av konstnärer och verk, och som har storskalig genomslagskraft inom hela systemet
 • Stöd till översättning av skönlitteratur 
För översättningskostnader men sannolikt även för marknadsföringskostnader, etc.

Programmets allmänna mål föreslås vara att främja arbetet med att värna om och marknadsföra Europas kulturella och språkliga mångfald samt att stärka den kulturella och den kreativa sektorns konkurrenskraft för att främja smart och hållbar tillväxt för alla.

 

 

Vad betyder detta för Sveriges del? 

Svenska aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna kan söka stöd för att ingå i olika projekt inom det nya programområdet Creative Europe. Genom att vi har ett utvecklat och, i europeiska sammanhang starkt offentligt stöd för kultur, så har vi fina möjligheter att engagera oss i olika Europeiska samarbeten.

Programmets särskilda mål föreslås vara följande.

 • Stödja den europeiska kulturella och kreativa sektorns förmåga att verka över gränserna
 • Främja cirkulationen över gränserna för kulturella och kreativa verk och operatörer och nå ut till ny publik i och utanför Europa
 • Stärka den kreativa och den kulturella sektorns ekonomiska kapacitet, särskilt små och medelstora företag och organisationer
 • Stödja samarbete över gränserna för att främja utarbetande av policies, innovation, nya företagsmodeller och publikutveckling.

Följande prioriteringar ska enligt förslaget stärka kultursektorns kapacitet:

 • Stöd till insatser som ger operatörerna de färdigheter och kunskaper som främjar anpassningen till digital teknik, inbegripet testande av nya tillvägagångssätt för nya företagsmodeller och publikutveckling
 • Stöd till insatser till förmån för operatörerna som möjliggör en karriär på det internationella planet i och utanför Europa
 • Stöd till insatser för att stärka europeiska operatörer och internationella nätverk för att underlätta tillträdet till nya yrkesmöjligheter.

För att främja cirkulation över gränserna föreslås följande tre prioriteringar:

 • Stöd till internationella turnéer, evenemang och utställningar
 • Stöd till cirkulation för europeisk litteratur
 • Stöd till uppbyggande av publik som ett sätt att främja intresset för europeiska kulturella verk.

 

 

Vad skulle du vilja dela med dig av till våra beslutsfattande politiker om de kulturella och kreativa näringarnas framtid? 

Jag tror att framtiden ligger i att stärka sektorn så att vi kan bli bättre rustade att jobba med hela Europa som arbetsfält och med mångfald som ett tydligt utvecklingsperspektiv. I den globala verklighet vi lever, är internationella relationer och interkulturell kompetens en möjlighet till utveckling av verksamheter, av publik och kunder och av relevant innehåll.

Därför behöver våra svenska politiker ännu tydligare driva strategiskt arbete som stödjer internationalisering. Det kan handla om kompetensutveckling, rådgivning och exportstöd, garantifonder för EU bidrag och att skapa mötesplatser för samarbeten.

25% av svenskarna har blandkulturell bakgrund vilket kan vara en enorm resurs för den kulturella och kreativa sektorns framtid. Därför skulle jag vilja se en ordentlig satsning på att utveckla den internationella kompetensen som finns, särskilt bland unga människor. För detta skulle jag önska politiska satsningar som bygger på delaktighet och är mer innovationsdrivet än resultatfokuserat. Låt oss mer etablerade aktörer ta rollen som utvecklingsledare och använda vårt kunnande och nätverk som språngbrädor.

 

 

 

 

02 okt 2013 inga kommentarer

Skriv en kommentar